Volg ons @Kerkenblog!

Komend jaar gaan leden van de Raad van Kerken op bezoek bij diverse Tilburgse kerkgenootschappen. Zij bezoeken de eredienst van heel uiteenlopende geloofsgroepen die vaak op onverwachte plaatsen ter kerke gaan. Hier een verslag van hun ervaringen.


City Life Church, Club Smederij, Spoorzone

GOD VINDEN. VRIJHEID ERVAREN. VERSCHIL MAKEN.
We zijn een moderne, dynamische kerk. We stellen Jezus centraal en reiken uit naar de wereld om ons heen. We houden van de Bijbel en willen mensen opbouwen en inspireren om een verandering te brengen in elk gebied van hun leven.
Deze tekst vindt U op de website van City Life Church. Elke zondag zijn er twee dienst om 10.00 en 12.00 uur met telkens meer dan 100 deelnemers.
Een echtpaar, dat elkaar leerde kennen in Australië, leidt de bijeenkomsten: Fernardo Rojas Franco (Mexicaan) en zijn vrouw Prisca (Nederlandse) sinds medio 2017. De kerk startte in 2015. Een relatief groot aantal studenten is aanwezig.
Kerkdienst:
Gedurende de eerste 20 minuten wordt er gezongen o.lv. een band bestaande uit percussionist, gitarist, piano en 5 zangers. Kenmerk levendig met interactie. Een stevige beat zat in de muziek. Op een zwart doek werd een groot wit kruis gepresenteerd en daarin zag je steeds golven. Een aantal teksten worden met veel herhalingen in Nederlands en Engels gepresenteerd. Zie foto. Voorbeelden: “Waar U verschijnt wordt alles nieuw. Licht in het donker”.

Vervolgens werden ondersteund door muziek allerlei gebeden uitgesproken ( danken, prijzen/loven, smeken) over een veelheid van onderwerpen,

Er werd aandacht gegeven aan een collecte en aan charitatieve doelstellingen..

Prisca preekte circa 25 minuten. Evangelie teksten en teksten van het Oude Testament worden steeds geprojecteerd ter ondersteuning van de preek.

Fernando Rojas Franco sloot de dienst in het Engels af. Kern: What to do to live a better life? Answer: “Jesus is the centre”.

Er was ook een kindernevendienst

Tilburg Januari 2020


Mariakerk, de fakkel van Tilburg Noord:

Zo’n 120 mensen woonden in de prachtige Mariakerk, bijna anderhalve eeuw geleden gebouwd aan het karakteristieke plein De Schans in Tilburg Noord, de mis bij.
Toen een plek waar steeds meer Tilburgers gingen wonen. Nu een multiculturele wijk met 120 nationaliteiten. Nu ook een regionale kerk op zondagmiddag voor Polen die hier wonen en werken. De kerk is dan vol met ruim 400 mensen.
Zoals in elke mis werden ook in deze mis de doden herdacht. Er was een aparte collecte voor het noodfonds van de parochie tegen de armoede, noodfonds voor individuele hulpvragen. De foto’s van 16 communicanten hingen boven het altaar. De parochie wordt geleid door Norbertijnen en er is een speciale relatie met de abdij in Heeswijk-Dinther. Het Ronde Tafelhuis op het Wagnerplein, de plek van verbinding, van ontmoetingen voor iedereen in de wijk was een initiatief van de parochie. Samenwerking tussen de erg verschillende groepen in de wijk is een kenmerk van de wijk waar de parochie Heikant-Quirijnstok ligt. Daarvandaan durven wij het wel de fakkel van Tilburg Noord Noord te noemen.

13 mei 2019, moederdag


Werkgroep Christelijke Surinamers Tilburg

Op zondag 14 april ‘19 zouden Herman Teerhofer en Atie de Vos de dienst bezoeken van de werkgroep Christelijke Surinamers, in de Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124 te Tilburg. De afspraak stond om 12.30 uur.
Toen Atie om 12.00 uur binnenkwam, waren de medewerkers de dienst aan het afronden; deze bleek om 11 uur te zijn begonnen! Dus behalve een korte impressie van het slot van de dienst, hebben we onze informatie alleen uit een gesprek met dhr. Tonnie Lonwijk na de dienst.

In de Petrus Donders kerk komt de parochie de Vlaspit wekelijks bij elkaar. 1 zondag in de maand, altijd de 2de zondag, viert de parochie de dienst samen met de werkgroep Christelijke Surinamers, o.l.v. pastor Theo te Wierik. Er zijn sinds twee jaar geen aparte vieringen meer: er bleek geen behoefte meer aan, de opkomst werd te laag. Wel hechten zij aan hun oorspronkelijke roots en geven daar uitdrukking aan, bijvoorbeeld in de liederen. Veel Surinamers hebben hun mailadres doorgegeven; deze groep krijgt per mail een reminder in de week voor de volgende gezamenlijke dienst.
Het doopsel, de communie, het huwelijk ed. worden georganiseerd via de Parochie.
De Christelijke Surinamers in Tilburg, bestaande uit Surinaamse mensen van oorspronkelijk verschillende denominaties, geloven dat een geloofsgemeenschap er werkelijk toe doet! Daarom willen zij, als christelijke Surinamers in Tilburg en omstreken, samen een open gemeenschap zijn waarin plaats is voor iedereen die de weg van Jezus van Nazareth – de Christus -, wil volgen. Op zijn weg willen zij respectvol met elke mens omgaan, ongeacht wie de ander is.
De werkgroep Christelijke Surinamers heeft ook een eigen koor: het koor Pramisi. Pramisi dat “Belofte” in het Sranan Tongo (Surinaamse voertaal) betekent, is het koor dat opgericht is door de heer John Muller op 7 november 1990 met als doel de Surinaamse zangcultuur te behouden en de Nederlandse samenleving hiermee kennis te laten maken. Het repertoire is zeer divers; van religieus tot swingende muziek bestaand uit Surinaamse, Nederlandse, Afrikaanse, Antilliaanse en gospels. Op toerbeurt werken zij mee aan de diensten in de Petrus Donders kerk.

——————

Ekklesia Tilburg

Elke zondag houdt de Ekklesia om 11.45 een viering in de Opstandingskerk aan Professor Cobbenhagenlaan 8 in Tilburg. Deze vieringen worden gekenmerkt door bijbellezing, een stevige overweging en het breken en delen van brood en wijn. Er wordt gebeden en gezongen, vooral de liturgische liederen van Huub Oosterhuis, maar ook eigen en ander hedendaags liturgisch repertoire. In alle vieringen gaan een schriftvoorganger, een tafelvoorganger en een lector voor. De voorgangers zijn afkomstig uit diverse geloofstradities. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door ofwel het Ekklesiakoor ofwel cantores met begeleiding van een pianist. De muziek vormt een belangrijk onderdeel van de viering.

Dit keer werd de dienst ondersteund door twee cantores. De preek ging over de verloren zoon en de bevrijdende betekenis van het kunnen vergeven. De bestemming van de collecte was dit keer voor de voedselbank,

Ekklesia Tilburg, voortgekomen uit studentenkerk Maranatha, is een van de ruim vijftig onafhankelijke geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen. Deze geloofsgemeenschappen willen leven vanuit de geest van Jezus van Nazareth en vanuit het waardevolle dat de katholieke en andere christelijke tradities aanreiken. Ekklesia Tilburg is een oecumenische geloofsgemeenschap met ruimte voor alle vormen van christelijk geloof en denominaties. Aan de kerkgangers merk je dat ze hun wortels hebben in de studentenkerk. Zie ook hun website voor meer informatie

Tilburg 31 maart 2019


De Fraters van Tilburg

Zo zie je de stad vanuit de communiteit van Joannes Zwijsen. 175 jaar geleden in 1844 richtte pastoor Zwijsen op wat nu heet de fraters van Tilburg. Het station kon je toen niet zien; het werd pas 19 jaar later geopend in 1863. Op deze grond stond o.a. een moederhuis, een paterskerk, een fraterskapel, een kweekschool, een noviciaat, een eigen drukkerij, de start van het eerste gymnasium van Tilburg en is nog steeds ook de leiding van de congregatie in het Generalaat gevestigd.
Thans staat op deze grond het woonzorgcentrum Joannes Zwijsen, het bestuurshuis van de congregatie van de fraters en het MST (MST wordt wel het best bewaarde geheim van Tilburg genoemd; zie website).

Elke zondag om 10 uur is er een eucharistieviering in Joannes Zwijsen, die door circa 80 fraters, zusters en leken die er wonen wordt bijgewoond. Het koor, altijd begeleid door het orgel, bestaat uit leden van de congregatie die op 3 plaatsen in Tilburg gevestigd zijn. De mis werd met veel aandacht gevierd. Het thema in deze derde zondag van de vastentijd was het hernieuwen van jezelf, je openstellen voor een nieuwe start.

In totaal zijn er 3800 fraters van Tilburg geweest. Op het eigen kerkhof in Vugt zijn 1300 fraters begraven. Thans zijn er 260 leden en de groei is met name in Indonesië, Oost-Timor en Kenia en is de congregatie aanwezig in 7 landen. Met de wijsheid achteraf zou je de doelstelling kunnen samenvatten met de woorden emancipatie door educatie, en de motivatie/drijfveer of roeping door het concreet gestalte geven aan de werken van barmhartigheid als levenskunst.
Niet verrassend is het dat de congregatie 20 jaar geleden in Nederland opnieuw aandacht hiervoor vroeg door de oprichting van de Beweging van Barmhartigheid. De toegevoegde waarde voor Tilburg, de emancipatiebetekenis kan niet onderschat worden. De congregatie vervulde ook een soort magneetfunctie m.b.t. de vele congregaties en opleidingen die thans in Tilburg gevestigd zijn.
Op het terrein is ook een museum gevestigd. Het is erg plezierig om door de gangen te dwalen. Aan de muren waar de fraters hun kamers hebben zie je fraaie schilderijen gemaakt door fraters maar ook afbeeldingen van de indrukwekkende geschiedenis van de congregatie.
Het is onmogelijk om in dit korte bestek aan u lezer een beeld te geven van de congregatie. Gaarne nodigen wij u uit de website te bezoeken.

26 maart 2019


Bezoek aan de Indonesisch-Nederlandse Christelijk Kerk (GKIN)

De Gereja Kristen Indonesia Nederland(Indonesische-Nederlands Christelijke Kerk) komt elke zondag samen om 10 uur in misschien wel het mooiste kerkje van Tilburg de Pauluskerk achter de schouwburgpromenade. Tilburg is en van de 5 regionale centra in Nederland. In Tilburg zijn er circa 250 geregistreerde leden. Gemiddeld komen er elke zondag circa 100 volwassenen en 15 kinderen naar de Eredienst, die op 3 maart 5 kwartier duurde. De preek van de dominee staat centraal in de dienst. Er worden ook opwekkingsliederen gezongen ofwel liederen om door geïnspireerd te worden. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd waaronder ook een aantal studenten. Opvallend is de hartelijke sfeer van ontvangst voor de dienst en de gezellige sfeer erna. Na de dienst worden snacks gereserveerd. Een koor ondersteunt de zang. De tekst van de liederen worden geprojecteerd. De meeste liederen worden in het Nederlands gezongen. Enkele liederen in het Bahasa Indonesia.

De leden komen uit verschillende kerkelijke overwegend protestantse tradities maar voelen zich sterk verenigd rondom het gemeenschappelijke doel het christelijk geloof. Gemeenschapszin en onderhoud daaraan geven wordt door de kerkgemeenschap als belangrijk ervaren. Dit geldt niet alleen intern. Ze werken ook actief samen met de Raad van Kerken, PKN , Parochie Peerke Donders en de Moluks Evangelische Kerk (GIM)

4 maart 2019


Bezoek aan de Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken.

4 februari 2019

De PKN-kerk, de Opstandingskerk, een modern kerkgebouw ligt vlak bij Westpoint, professor Cobbenhagenlaan 8.
Gemiddeld wonen elke zondag zo’n 100 mensen de kerkdienst bij die om half tien begint. De kerk telt zo’n 2300 leden, waaronder een groot gedeelte passief ingeschrevenen.
Op vrijdagavond wordt aan elk lid van de gemeente de Nieuwsbrief van de PKN/ PG Tilburg toegezonden. Deze is te vinden op hun website. Daarin wordt beschreven wat op de zondag daaropvolgend gebeurt.
Dit jaar is een gemeenschappelijk thema: “Een sprankelend Gesprek” In een goed gesprek blijf je niet buiten schot. Ds Otto Grevink ging deze keer voor en preekte over de scheve schaats die David reed en hoe de profeet Nathan hem hiermee confronteerde. De preek is een belangrijk onderdeel van de dienst. De kerk als plaats voor zingeving en op adem komen. Daardoor wil de kerk gekend worden mede door een actieve open opstelling naar de wereld om hen heen.
Dit keer zong de cantorij , het kerkkoor, niet. De liederen (tekst en noten) worden tegen de muur geprojecteerd. Zie foto. De gemeente zingt actief mee. Ook voor nieuwkomers is het makkelijk om mee te zingen.


Een parel in de stad: Elimcommuniteit in de Schiphollaan

Er zijn diverse plaatsen in de stad waar onverwacht mooie bloemen bloeien. De  Elimcommuniteit aan de Schiphollaan 30, bestaande uit fraters van Tilburg (een internationale congregatie met thans 268 leden) is zo’n plaats.
Elim was de eerste pleisterplaats waar de Joden die wegtrokken uit Egypte richting Palestina op adem kwamen.
Elim staat in 2018 voor pleisterplaats in Tilburg, waar diegene die dat wil  op adem kan komen. We waren aanwezig bij een inlooplunch, die twee keer per week  wordt aangeboden voor € 2. Gemiddeld nemen 25 mensen deel aan de lunch. Van de gasten hoorden we dat zowel de goedkope lunch als de ontmoetingen als belangrijk worden ervaren. Beide aspecten geven adem. De gasten waaronder ook daklozen komen uit alle delen van onze stad.
Deze lunch wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers,  parochie frater Andreas en zusters de van liefde. Een kernwoord voor de groep  is: van betekenis zijn voor anderen. In andere taal verwoord gestalte geven aan de werken van barmhartigheid. Het initiatief werd 10 jaar geleden genomen door de fraters van de Elimcommuniteit.

Naast deze lunch biedt de communiteit aan:

  • een programma van cursussen, workshops en meditaties;
  • gelegenheid voor mensen om een tijdje mee te leven in en met een religieuze communiteit;
  • een thuisbasis voor twee koren.

——————————————

Bezoek aan de katholieke Indonesische geloofsgemeenschap, KKI Tilburg e.o. (Keluarga Katholik Indonesia / katholieke gezinnen uit Indonesië)

Een kleine 80 mensen met een Indonesische achtergrond uit Brabant en omgeving maar overwegend Tilburg  kwamen op 21 oktober te samen in de Petrus en Paulus kerk voor een misviering in taal van het land Bahasa Indonesia en voor een goed samenzijn en samen eten. “Samen bidden, samen eten”

De circa 200 leden zijn elders in Brabant parochiaan maar komen in de derde week van de maand naar Tilburg. In Tilburg wonen volgens de gemeentelijke statistiek 4690 mensen met een Indonesische achtergrond, ofwel 2,2%, meer dan 1 op de 50 inwoners. De meeste mensen kwamen naar Nederland in de tijd van de onafhankelijkheid van Indonesië en het conflict in Nieuw Guinea. De teksten van de lezingen, muziek en preek worden in het Nederlands geprojecteerd. Zie foto.

De zang , ingetogen en melancholisch, wordt begeleid door een drummer en twee gitaren.

Het woord God is in Bahasa Indonesia : Allah.  In 17 steden in Nederland worden maandelijks missen gevierd en wordt er samen gegeten. Een keer per jaar wordt met Pasen landelijk samen Pasen gevierd. Niet iedereen verstaat overigens de taal.

In  ons gesprek bleek ons dat samen de mis vieren en vervolgens samen eten door de kerkgangers als erg belangrijk wordt ervaren. De moedertaal brengt de mensen dichterbij elkaar. Woorden die aan dit gevoel gegeven waren: andere manier thuis komen, het delen met elkaar, vertrouwdheid, verbinding, familiegevoel.

Het is niet een in zichzelf besloten groep. Iedereen is welkom zoals bijv een familie die uit Irak vluchtte.

We ervoeren de sfeer als zeer gastvrij, gezellig. Het voelde erg goed om gast te mogen zijn. Voor het elkaar ontmoeten en samen eten wordt ruim de tijd genomen. Boeiend is om vast te stellen dat de groep nog zo levend is zoveel jaren na de komst naar Nederland.


Bezoek aan de lichtjesprocessie naar de Hasseltse Kapel

Een boekje over de meest bekende kapel van Tilburg noemde de Hasseltse Kapel “Troost en Toeverlaat” voor velen. Deze circa 500 jaar oude kapel heeft een grote aantrekkingskracht. Dit blijkt in het bijzonder uit het bezoek in de meimaand. Geschat wordt aan de hand van kaarsjes verkopen dat alleen al in de Mariamaand de kapel 50.000 bezoekers heeft. In die maand staan er ook twee heuse snoepkramen de hele maand. Generaties van kinderen hebben na het aansteken van een kaarsje vervolgens een hand vol snoep mogen uitzoeken. Maar ook in de overige maanden wordt de kapel goed bezocht. Per jaar wordt het aantal bezoekers op 100.000 geschat. Bij ons komt natuurlijk de vraag op die we niet goed kunnen beantwoorden wat de bezoekers zoeken en mogelijk vinden. Is het troost en toeverlaat? Of mogelijk simpelweg een moment van rust en stilte om even bevrijd te zijn van de hectiek van alledag?

Op 11 oktober waren wij te gast bij de jaarlijkse Maria lichtjesprocessie. Deze start in de Hazelaar en stopt voor de kerkdeuren voor de kapel. Een kleine 200 mensen namen deel, waaronder ook een vrij groot aantal bewoners van de Hazelaar. Het is een ouderwetse processie met het beeld van Maria onder een baldakijn, voorafgegaan door een stoet van broeders van de drie Tilburgse gilden, brandende kaarsen, staties waar gebeden wordt en het Wees Gegroet besproken werd. Het Ave Maria van Gounod werd bij de start heel mooi solo gezongen. Gedurende de processie werden vele van ouds bekende Marialiederen gezongen.

In de kapel wordt bij de zes Maria feestdagen in het jaar een Eucharistieviering gehouden. In de meimaand vinden op de zondagen pelgrims missen plaats. In de kapel worden ook huwelijken voltrokken, worden jubilea gevierd. De kapel vervult ook sociaal culturele functies zoals muziek door kleine ensembles uitgevoerd, met name barokmuziek. Er zijn 65 zitplaatsen.

Dit Rijksmonument wordt bestuurd door een Beheerstichting en wordt gesteund door een Vriendenstichting.

Het is boeiend om te ervaren en vast te stellen dat de levendige rijke traditie van deze kapel er gewoon staat en er zijn geen tekenen van verzwakking waarneembaar.


Bezoek aan het Apostolisch Genootschap

Afgelopen zondag 8 juli 2018 hebben twee afgevaardigden van de Raad van Kerken van Tilburg en omgeving een bezoek gebracht aan het Apostolisch Genootschap aan de Conservatoriumlaan te Tilburg.
De website geeft veel en goede informatie over het Apostolisch genootschap. De website geeft informatie o.a. over hun identiteit (nastreven van religieus humanistische zingeving, mede geïnspireerd door het leven van Jezus van Nazareth).

Wij zijn gastvrij ontvangen en aan het begin van de dienst heeft de voorganger, de heer van der Beek, ons van harte welkom geheten. De voorgangers worden (meestal) vanuit de gemeenschap benoemd.

Het gemengd koor zong prachtige liederen met religieus humanistische teksten onder leiding van een enthousiaste dirigente.

De ruimte was sfeervol, sereen en modern. Er waren 55 leden aanwezig in de dienst. Het genootschap telt circa 120 leden waarvan circa 80 actief.

Een voorganger uit Nijmegen en een priester vanuit de Apostolisch Genootschap, hebben de dienst geleid, die gemiddeld zo’n uur duurt maar, nu 75 minuten .

Het genootschap is opgericht in de jaren 50 door een afsplitsing van de Nieuw Apostolische Kerk. In Tilburg telt het Apostolisch Genootschap ongeveer 120 leden.

Het thema van de dienst van zondag 8 juli was:
Ritme om het leven ten volle te omarmen. In de weekbrief was dit het centrale thema en dit thema werd in de dienst uitgewerkt in de overweging (half uur) en in een persoonlijk getuigenis van een lid van het Apostolisch Genootschap.

Afgewisseld met de overweging en de getuigenissen werden er sfeervolle humanistische gedichten en liederen gezongen.
“Liefde is de sterkste kracht om te geloven in de ander, te verbinden” werd uitgesproken tijdens de dienst en deze verbinding was voelbaar.

Ongeveer na een uur vond de “rondgang” plaats: brood en wijn werd in een bepaalde rituele vorm met elkaar gedeeld.
Door de voorganger wordt gezegd:
“Uw zielsaanbieding is aanvaard”.

Het Apostolisch Genootschap kent rituelen zoals de doop, en de confirmatie. Ook een huwelijk of een uitvaartplechtigheid kan in de eredienst plaatsvinden.

Er zijn bijeenkomsten om te spreken met elkaar over zingeving en om na te denken over je eigen leven om zo verbinding met mensen te leggen ter inspiratie en ter bemoediging.

In Brabant zijn er genootschappen in Breda, Tilburg en Eindhoven en ze zijn verbonden met 4 steden in Gelderland , Limburg en met de landelijke apostel in Baarn.

Namens de Raad van Kerken Tilburg e.o. danken wij het Apostolisch Genootschap van Tilburg voor haar gastvrijheid en voor het open gesprek!

Herman Teerhöfer

Bezoek aan de Nieuw-Apostolische Kerk (prof Verbernelaan 9)

Op 10 juli 2017 waren Atie de Vos, Piet Eenkhoorn en Harry Kiwitz gast in de mooie, knusse kerk van de Nieuw-Apostolische Kerk. Voor nadere informatie kunt op hun website kijken. Bijgevoegde foto geeft een goed beeld van de kerk.

Deze kerk is in 1980 geopend. Tweemaal per week op woensdagavond om 20.00 uur en op zondagmorgen 10 uur worden er kerkdiensten gehouden. In elke dienst viert men Heilig Avondmaal waar elke gelovige aan kan deelnemen. In het liedboek herken je de structuur van een kerkelijke jaarkalender. De gemeenschap heeft circa 130 leden. Ongeveer de helft van het aantal leden bezoekt de kerkvieringen. De kerk is een onderdeel van een wereldwijde kerk (circa 10 miljoen leden).

3 maal per jaar zijn er druk bezochte kerkdiensten rondom het thema overledenen (ontslapenen in de taal van de Nieuw-Apostolische kerk). De liederen, teksten geven een wat protestantse atmosfeer.

De kerkdienst duurde een uur. Een belangrijk onderdeel is de preek. Deze kan een half uur duren. De Nieuw-Apostolische kerk kent een interessante mengeling van decentralisatie en centralisatie. Er zijn in Nederland slechts enkele betaalde krachten. De voorgangers, diakens, herders in de lokale kerken zijn allemaal vrijwilligers. Ze hebben betaalde banen zoals IT-projectmanager, ondernemer enz. Deze worden allen benoemd vanuit de gemeenschap. Dit geeft een sterke onderlinge binding. Kenmerkend is dat wereldwijd een woord wordt gegeven dwz dat het thema van de kerkdienst centraal bepaald wordt.

De Nieuw-Apostolische kerk kent een sterke traditie van zondagsschool van klein kind tot circa 14-15 jaar.

Over het bezoek aan de Petrus en Pauluskerk:


Bezoek aan de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan in Zorgvlied.

Door Harry Kiwitz

Deze kerk is een onderdeel van de Parochie De Goede Herder, die alle kerken omvat ten zuiden van de spoorlijn inclusief Goirle. Petrus en Paulus richt zich op de wijken ten westen van Ringbaan West de wijken Blaak en Zorgvlied.

Dr Hans Strijards is pastoraal werker. Het gemiddeld aantal kerkbezoekers op zondag ligt rond de 150. Per jaar worden circa 10 kinderen gedoopt en 25 begrafenisdiensten gehouden.

De kerk telt 160 vrijwilligers. Meer dan de helft van de vrijwilligers is ouder dan 60 jaar. Het levendige koor telt circa 20 leden.

Elke zondag wordt om 10.00 uur een misviering gehouden en op zaterdagavond zijn er vespers. De mis kent dezelfde hoofdstructuur zoals overal in de wereld. Gedurende het jaar zijn er tal van extra vieringen zoals op as-woensdag, hemelvaart, Allerzielen enz.

Na de mis op zondag wordt door erg veel mensen in de Pauluszaal koffie met elkaar gedronken. Het elkaar ontmoeten daar is belangrijk voor veel mensen en veel verhalen worden er met elkaar gedeeld.

In dezelfde zaal worden erg regelmatig lezingen gehouden en thematische onderwerpen besproken.

Om een beeld te krijgen van deze niet al te oude kerk (1969) treft U een paar foto’s aan van de muur waarop herdenkingsplaatjes van overledenen in de muur zijn aangebracht en van het Maria-altaar.

Er zijn ook gelegenheidskerkgangers die naar de kerk komen bij scharniermomenten in het leven zoals doop, huwelijk en begrafenis.

Lees verder over het bezoek aan de Holy Life Ministries


Een bezoek bij de Holy Life Ministries

Door: Harry Kiwitz

20 April. – We gaan op bezoek bij Holy Life Ministries. Pastor Lucky belde me zojuist. We zijn van harte welkom. Op het internet de volgende informatie over deze gemeenschap: Aanvankelijk vonden hun diensten plaats in de voorkamer van de pastor, pastor Lucky. Later verwierf de gemeenschap een grotere ruimte in het Ibishotel. In 2007 werd het een geregistreerd kerkgenootschap in Nederland. Er zijn inmiddels ook afdelingen gesticht in India en Nigeria.

29 April – Ik heb het volgende van hun website gehaald: “we willen een levensveranderende ervaring brengen aan mensen uit alle landen en werelddelen. Dat ze vanuit Jezus Christus een nieuwe vrijheid verwerven. We willen daartoe de kracht van de Heilige Geest laten werken ten dienste van genezing, verandering en wedergeboorte” (vertaald uit het engels).

29 april – Vandaag zijn we met een aantal mensen te gast geweest bij deze geloofsgemeenschap in de Dalemdreef 21. Ze kerken elke zondag om 11.00 uur in de Multifunctionele Accomodatie in die straat. Er waren afgezien van onszelf circa 40 mensen aanwezig. De aanwezige mensen hebben een zeer sterke migrantenachtergrond. Ook jonge vluchtelingen weten deze plek te vinden. Ze voelen zich er thuis. Ze hebben ongeveer 70 leden.  De dienst was zeer expressief (zang en lichaamsbeweging). Ik kan me voorstellen dat veel mensen dit aanspreekt. Ondanks de lange tijdsduur vonden we dit een bijzondere bijeenkomst, een viering die je niet snel zult vergeten. Een veelzeggend filmpje is te bekijken op youtube.